Image default
Høyda Ukategorisert

La Høyda og omegn få utvikle seg videre!

For de som vokste opp på Ekholt og Høyda og kan huske tilbake til de mange jorder og de små gårdene, er det nesten uvirkelig den forandringen som har skjedd på noen tiår. Kjøpesenter, helsesenter, leilighetsblokker, butikker, næringslokaler og ikke minst så mange biler og folkeliv at det er knapt til å kjenne seg igjen. Kommunen har sett behovet for å si noe om den videre utvikling i området.

Velforeningen for Ekholt og Dilling har sendt inn sitt innspill til Høyda-planen. De ser behovet for en plan, men lurer på om agendaen er å strupe videre utvikling på Høyda i håp om å få tilbake en del av handelen «gamle» Moss sentrum har mistet? Hvis dette er tilfelle er det beklagelig, og velforeningen oppfordrer heller til å løfte blikket og samarbeide! 

Tenk heller regionsenter, hvor gamle sentrum og Høyda utfyller hverandre. «Gamle» sentrum i Moss har sine nisjer og fortrinn man kan videreutvikle – Høyda har sine klare fortrinn. La oss sammen jobbe for at begge områdene samskaper til et vinn-vinn for hele Moss kommune som regionssenter.

Bør hete Søndre bydel

Velforeningen spør også hva som er tanken bak hvilke geografiske områder som har blitt med og ikke med i denne planen. I dag er det kun Ekholt og Bredsand som er en del av planen – i tillegg til Høyda. Selv om f.eks. Dyre, Kallum, Øreåsen, Heimdalenga, Årvold, Dilling og Feste kunne vært inkludert. Velforeningen anbefaler ved neste korsvei å skifte navn fra en Høyda-plan til en Søndre bydels-plan. På denne måten tror velforeningen at kommunen i større grad får til bedre involvering i prosessene. 

Flere møteplasser

For å begynne med det positive i den fremlagte planen: Kommunen vil gi tillatelse rundt de nye boligprosjektene som skal komme ved Melløs stadium en mulighet til cafe/småhandel i 1. etg.  Noe som kan gi flere møteplasser for allmenheten, samtidig tilføre noe park/grønt for folk flest. Det har nemlig dessverre vært diskutert en rekke ganger at kommunen vil sette en stopper for nyetableringer av småbutikker /cafeer på Høyda.

Av de som var innom velforeningen på ByLab’en på Lilleng Helsepark i august og september 2022 var ønsket om flere steder på Høyda hvor man kan møtes på ulike måter, utover å handle, det som er nevnt flest ganger. Alt fra flere steder for å ta en enkel matbit etc (også på kveld), et sted for å ha møter, delta på aktiviteter for f.eks. eldre, lokal revygruppe, trene på utendørsapparater, samt egen ungdomsklubb. Ha tilbud for ulike aldersgrupper og preferanser. Planen kunne med hell vist til flere konkrete forslag, så man får inntrykk av et større påtrykk fra kommunen om møteplasser. 

Leve der vi bor

Kommunen har sagt ja til en massiv utbygging av leilighetsbygg på Høyda.  Da må de også si ja til at det skal være et rikholdig tilbud for å kunne leve våre liv her i denne delen av kommunen også, hevder velforeningen. Hvor mange tusen innbyggere er det ikke til sammen rundt Høyda-områdene? Er det virkelig meningen at alle må ned til «gamle sentrum» for å treffe folk en ettermiddag/kveld? I en kommune med 50.000 innbyggere må man legge opp til møtesteder der folk faktisk bor. Det handler om å treffe kjente, og det gjør man som oftest i nærmiljøet. Tenke på mobilitet for funksjonshemmede og eldre. Slippe reisevei. Ha oversikt på de unge i nærheten.

Mangel på «grønn» satsing

Et positivt forslag i planen er å gjøre grøntbeltet mellom handelsområdet og boligfeltet på Ekholt mer tilgjengelig angående stier, samt bevaring av steingjerder i det samme området. Utover det hevder vi at området sør for Varnaveien er utelatt hva gjelder ny grønn struktur. 

Det er lagt inn svært få nye grøntområder i midten av Høyda-planen, noe som kan brekke opp det «grå» og asfaltpregede handelsområde. Fortsatt henger det mye industripreg i området. Stor parkeringsplasser burde vært redusert i areal og erstattet med små grønne lunger, med benker og aktivitet. For øvrig følger det med et «privat» eierskap» til disse grøntområdene til de fleste nye leilighetsutbyggingene. Kan man si at de nye grøntområdene i Høyda-planen regnes i praksis som offentlig og til bruk for allmenheten? Neppe.

Vi stusser over at Øreåsen-banen er iberegnet i planen, når ikke Øreåsen ellers er med. Melløsparken er jo flott, men ligger også helt grenseland av områdeplanen. Er disse områdene tatt med i Høyda-planen for å få opp volumet grøntområdet? Hvor er «fotavtrykket» for Ekholt sin del egentlig i denne planen – når den først har blitt inkludert i planen?

Korridor fra Rabekkgata 

Velforeningen foreslår å la Midtveien bli en grønn miljøgate med lav fartsgrense og en omfattende grønnstruktur. Miljøgaten skal fungere som en korridor fra de nye bo-områdene på Rabekk  ut i grønn natur. Miljøgaten kan føre ut til en park i enden mot Nordskogen i Dyreskogen. Herfra kunne det lages en god turvei videre ut i reaksjonsområde, omtalt som Værne kloster landskapsvernområde. Det er heller ikke nevnt noe om hvordan det 5464 dekar store Værne kloster landskapsvernområde kan knyttes til bo-områdene i Høyda-planen. Velforeningen ønsker opparbeidede og merkede turstier fra handelsområdet i nord til tur-/rekreasjonsområdet i sør. Vi mener at benker, turstier, joggeløyper, hunde-luftegårder og sykkelstier i dette området må medtas i planen.  Planen inneholder heller ingen tanker for utsmykking, f.eks. i forbindelse med en grønn lunge/park for allmennheten.

Eldrebo – når en lettstelt leilighet ikke er nok. 

Det blir mange eldre i Moss, også på Høyda. Vi er glad for å lese i planen at det tillates bebyggelse for helse- og omsorgsinstitusjoner innenfor områdene som er avsatt til boligformål. Det vil også kunne tillates funksjonsbygg for helsetjenester innenfor områder avsatt til bebyggelse og anlegg. Men vil det faktisk skje? Neppe, med mindre kommunen selv tar mer aktive grep? Dette betviler vi sterkt vil skje, når planen ikke er mer tydelig og konkret på dette området. 

Aktivitet motvirker

En rekke av de nye boligene som bygges på Høyda, blir kjøpt av eldre. Innspill vi har fått fra beboere i noen av de nye leilighetsprosjektene er at det er stor andel veldig eldre mennesker. De har uttalt om bostedet sitt; «høy rullatorfaktor» og «rene eldresenteret». Det savnes fellesrom i disse nybyggene. Aktivitets- og fellesrom som kan motvirke ensomhet og passivitet. Planen bør si noe mer rundt nettopp disse aspektene. Stilles det nok krav til utbyggerne for å bygge etter faktiske samlede behov? Her etterlyser vi høyere prioritet og større tydelighet.

Trafikk og skoleveier

Velforeningen mener planen har alt for lite fokus på trafikksikkerhet og trygge skoleveier for bo-området på Ekholt og Dyre. Hvor er de konkrete «fotavtrykkene» av tiltak i planen? 

Velforeningen frykter at trafikk-utfordringene bare blir verre i takt med fortsatt økt utbygging på Høyda, da vi ikke ser nok tiltak i planen til alternative veiløsninger. Trafikkpresset på Høyda må ikke blir så stort at gjennomgangstrafikk «lekker» til småveiene på Ekholt, Kallum og Dyre, slik det er blitt i dag. Midtveien som miljøgate vil også dempe gjennomgangstrafikken i boligområdet på Ekholt, som er en kjent utfordring, uten at dette er bragt inn som tema i planen.

Et absolutt nei til Riksvei19

Og sist, men ikke minst: En riksvei 19 i kulvert eller i dagen i alternativ 4, vil være en skandale for hele området. Det er nok trafikkutfordringer å løse om å ikke en 3-4 felts riksvei med trailertrafikk skal «dundre» gjennom vårt bo-område. Her håper vi kommunen er meget klar ovenfor Statens vegvesen. 

Vil du lese hele innspillet? Trykk på følgende link eller…

Tekst: Karine Westerveld & 

Bjørn Boge

Foto: Jørn Mortensen

Related posts

CoopExtra Høyda: Har opplevd en eventyrlig omsetningsøkning

mortensen

Moss Billakkering: Går inn i jubileumsåret med en høy andel av «girlpower»

mortensen

Hva er et smarthus? – Alle hus kan bli smarte med smarthus!

mortensen

Denne nettsiden bruker «cookies» for å forbedre brukeropplevelsen. Vi regner med at det er OK for deg. Er det ikke greit velger du det selv. Aksept Les mer

Privacy & Cookies Policy