Image default
Høyda

– Høyda og sentrum må ikke settes opp mot hverandre

– Høyda  formelig skriker etter  en egen kommunedelplan. Og Høyda Utvikling  hilser en slik plan velkommen. Men vi må ikke komme dit hen at  Moss sentrum og Høyda settes opp mot hverandre. Og handelsnæringen og –etableringen på Høyda må ikke styres og «strupes». 

Det fremholder Finn Grønseth. Han er daglig leder i  Høyda Utvikling (HU),  som nylig  har avgitt sin høringsuttalelse til planprogrammet for kommunedelplanen for Høyda (heretter benevnt Høyda-planen) til Moss kommune. Og eiendomsforeningen uttrykker glede over at prosessen nå kommer i gang. Dagens delplan for Høyda har gått ut på dato for lenge siden, ifølge HU. 

 – Steds- og mulighetsanalysen fra 2014 skulle være starten på noe nytt, men rapporten har, så langt vi kan se, blitt liggende i en skuff og ikke blitt gjenstand for realitetsbehandling, sier HU i høringsuttalelsen, som er undertegnet av styreleder Espen Klevmark i tillegg til daglig leder Grønseth. 

– Analysen hadde i seg mange spennende ideer og forslag. Og den pekte ut en god retning som vi i hovedsak tiltrer. Det er positivt at den nå  nevnes som «et veldig relevant» bakgrunnsdokument for videre utredninger og arbeid med den nye Høyda-planen, sier de.

Kort og lang sikt
Går alt etter programmet, skal Høyda-planen sluttbehandles i juni 2022. HU bemerker at transformasjonen allerede er godt i gang i Høyda-området, men at den vil komme til å gå over lang tid. Nettopp derfor er det viktig at planen må legge føringer både for det som skal skje på kort sikt, og legge rammer for det som skal skje på lang sikt. 

– Høyda er i rask utvikling, og det skjer nye ting hele tiden. Området trenger ganske raskt å få konkrete og klare føringer for hva Moss kommune vil med den nye bydelen, heter det i uttalelsen. 

– Det er en ny bydel i Moss som skal formes. Det skal skapes en bydel med et variert lokaltilbud og attraktive og gode bomiljøer. HU er glad for presiseringen i kommuneplanens samfunnsdel, hvor det heter:

«…det skal legges vekt på å utvikle grønnstruktur, gode møteplasser og forbindelser for myke trafikanter». 

 – Vi mener at planen på en god måte underbygger at Høyda er og skal bli en svært viktig bydel i den nye store kommunen, skriver Klevmark og Grønseth.

Sterkt uenig 
Men så står det: 
– «Det er videre vesentlig at utviklingen ikke gir større konkurranse med Moss sentrum. Den sterke handelsetableringen på Høyda har vært en stor utfordring for utviklingen av Moss bysentrum, og det er ønskelig  å styre videreutviklingen av handelsområdet til å omfatte etableringer som skal dekke lokale behov. Handelen nedskaleres over tid for i større grad å tilpasses bydelens lokale behov.» 


Høyda Utvikling er sterkt uenig i disse formuleringene. 
 – Hvem skal bestemme hva som over tid er bydelens lokalbehov? Hvem skal definere hva som inngår i et godt handels- og servicetilbud i en moderne bydel? spørres det. 

  – Vi har aldri tidligere sett en planbestemmelse som kan leses som nedleggelse av en hel næring på denne måten. Dette fremstår som en negativ strategi som medfører tap av markedsposisjon og tap av positiv vekst  og utvikling for Moss som helhet. Vi antar at det ikke er dette som er ment. Men hva er det da som er ment? Hva er kommunens virkemidler for «nedskalering»? Endret formål i Høyda-planen gir jo ingen nedskalering i seg selv, annet enn at eksisterende handelsvirksomheter (kanskje) ikke får tillatelse til ombygging og videreutvikling  av sin forretning, sier HU.

Svært uheldig 
Og videre:
– Vi antar at det som er ment, er at de aller største butikkene i fremtiden ikke skal ny-etableres innenfor planområdet. Men hvor skal de etableres da? I Vestby? Eller skal de kunne etableres på Årvoll?  Det vil kunne være en fornuftig strategi, men i så fall er det slik det bør beskrives.

   HU mener at det er svært uheldig å sette Moss sentrum og bydelen Høyda opp mot hverandre på en slik måte. Moss bysentrum må få utviklet sin form og sitt innhold inn i en ny tid. Moss kan, skal og vil få et moderne og spennende bysentrum med nytt innhold uten at det samtidig legges hindringer i veien for etablert eller ny virksomhet på Høyda.

Høyda har et betydelig handelsmiljø – det handelsområdet med høyest omsetning i kommunen.  Det er ikke bare fordi folk i Moss legger handelen sin til bydelen; det kommer folk fra store deler av gamle Østfold og søndre del av Akershus for å handle.  Dette gjør Høyda til et av Moss største «eksport»-områder og Moss’ største arbeidsplass, fremholder Klevmark og Grønseth, som mener at Høyda-planen bør inneholde denne formuleringen:

«Næringsvirksomheten på Høyda er en viktig del av næringsgrunnlaget i Moss. Den skal trygges og, sammen med ny satsing i Moss bysentrum, bidra til å gjøre kommunen attraktiv for økt handel og tjenesteytende næringer.»

Finn Grønseth er daglig leder i Høyda Utvikling og har klare meninger om utvikling av Høyda-området, ikke minst Rabekkgata.

– Start i riktig ende!
Det blir  å starte i feil ende hvis man begrenser og hindrer biltrafikk i Høyda-området uten at det på forhånd er lagt til rette for en effektiv alternativ miljøvennlig persontransport.  Det fremholder Høyda Utvikling (HU) i sin høringsuttalelse til kommunedelplanen for Høyda. 

 – Mange som kommer til Høyda-området, bruker bil fordi det ikke finnes gode alternativer. En gang i framtida kan dette se annerledes ut. Nå er det, for de fleste, bilen som gjør handelen mulig.  Det er viktig hvilken rekkefølge endringene skjer i, hevder styreleder Espen Klevmark og daglig leder Finn Grønseth i HU.

   – Høyda Utvikling og Cowi AS har igangsatt arbeidet med et mobilitetskart.  Og vi er glad for at det skal vurderes hvordan dette verktøyet  kan benyttes i det videre arbeidet med kommunedelplanen.  Vi tror at dette blant annet kan bidra til på sikt å få til den noe mindre bilbaserte handelen. Men inntil nye trafikk- og transportløsninger finnes, må ikke bilbruken begrenses på en slik måte at handel og næringsvirksomhet i bydelen blir lidende på grunn av lavere omsetning og inntjening, avrunder HU.

Jørn Mortensen (foto)

Per L. Johansen (tekst)

Related posts

Konferansesenteret i Helseparken – et tilbud for alle

mortensen

Høyda: Eneste postkontoret i Østfold

mortensen

Skousen i Rabekkgata 5 år – det første året med nye eiere

mortensen

Denne nettsiden bruker «cookies» for å forbedre brukeropplevelsen. Vi regner med at det er OK for deg. Er det ikke greit velger du det selv. Aksept Les mer

Privacy & Cookies Policy